Deklarácia práv človeka a občana z roku 1789

„Slobodná výmena myšlienok a názorov je jedným z najcennejších práv človeka: každý občan môže preto slobodne hovoriť, písať, tlačiť, tým nie je dotknutá jeho zodpovednosť za zneužitie tejto slobody v prípadoch stanovených zákonom.“

štvrtok 1. marca 2018

Mafiou riadený štát a zneužívané bezpečnostné zložky – Mafia-led state and abused security forces -Von der Mafia geführter Staat und die Übernutzung der Versicherungskräfte

MR,.LUKAS GEMZA
1/march of 2018


Mafiou riadený štát a zneužívané bezpečnostné zložky –
Tento list adresujem svetovým médiám, vyšetrovacím organom, organizáciám pre podporu ľudských práv a politickým lídrom. Po vražde slovenského novinára a jeho priateľky je to moja povinnosť. Dlhodobo upozorňujem na napojenie vrcholných predstaviteľov statnej moci Slovenskej Republiky na organizovaný zločin vďaka čomu som bol pred takmer ôsmimi rokmi obetou brutálneho trestného činu únosu ktorý zorganizovala a vykonala slovenská tajná služba na priamy pokyn vládnych špičiek. Je dlhodobo známe že tajná služba SIS je zneužívaná na súkromné účely. Upozorňujem o mojom prípade ale nik vo svete o ňom nechce počuť pretože každý sa obava rozsiahlych následkov. Zo svojej rodnej krajiny som musel utiecť pretože by som pravdepodobne dopadol ako zavraždený novinár ktorý upozorňoval na kauzy na ktoré som upozornil aj ja. Cela vec je účelovo vyšetrovaná do stratena.
Preto Vás všetkých ktorí čítate tieto riadky vyzývam aby ste prelomili mlčanie a zo svojho postavenia využili možnosť ostro odsúdiť mafiánske praktiky na Slovensku a poukázali priamo na vládnych predstaviteľov statnej moci na Slovensku zodpovedných za mafiánske praktiky. Nie je možné aby v tomto slobodnom svete unášali ľudí hovoriacich pravdu a ukazujúcich na konkrétne brutálne činy a napojenia na organizovaný zločin!
Ako prílohu pripájam 5 príloh tykajúcich sa „vyšetrovania“ únosu ktorého som sám obetou
Na vedomie –
FBI Headquarter, Washington D.C. USA
Department of Justice, Washington D.C. USA
United Nation, New York, USA,
New York Times, New York, USA
Antonio Tajani, President of the European Parliament, Brussel, Belgium
Jean Claude Junckier, President of the EU Commission, Brussel, Belgium
Washington Post, Washington D.C., USA
Associated Press, London, United Kingdom
Neue Zürcher Zeitung, Zurich, Switzerland
Suddedeutsche Zeitung, Munchen, Deutschland
Der Spiegel, Hamburg , Deutschland
Aktuality.sk, Bratislava, Slovakia
JUDr. Stefan Harabin, Judge of the highest Slovak court
Mlada Fronta Dnes, Prague, Czech Republic
Bezpečnostný Vybor NR SR, Bratislava, Slovakia
Staatsanwaltschaft Munchen I, Munchen , Deutschland
Europol, Den Haag, Netherland
Interpol, Lyon, France,
National Crime Agency, London, United Kingdom
Robert Fico, Leader of Slovakia Mafia, Bratislava, Slovakia

Mafia-led state and abused security forces
I address this letter to the world's media, investigative authorities, human rights organizations, and political leaders.
It is my duty after the murder of a Slovak journalist and his girlfriend. In the long term I draw attention to the connection of top officials of the state power of the Slovak Republic to organized crime thanks to which I was the victim of a brutal crime of abduction organized and executed by the Slovak Secret Service on the direct instruction of the government's top leaders almost eight years ago. It is known in the long run that the secret service of the SIS is abused for private purposes. I'm cautioning everybody about my case but no one in the world wants to hear about it because everyone is afraid of the big consequences. I had to flee from my native country because I would probably have fall a victim as a murdered journalist who pointed out the cases I also pointed out. The whole thing is purposefully not investigated. Therefore is why all of you who read these letter I urge you to break the silence and take advantage of the opportunity to strongly condemn Mafia practices in Slovakia and show point out directly to government officials in Slovakia responsible for Mafia practices . It is impossible in this free world to abduct people speaking the truth and show pointing to concrete brutal acts and links to organized crime!
As an appendix, I attach 5 annexes to the "investigation" of abduction I am the victim of.
Addressed to –
FBI Headquarter, Washington D.C. USA
Department of Justice, Washington D.C. USA
United Nation, New York, USA,
New York Times, New York, USA
Antonio Tajani, President of the European Parliament, Brussel, Belgium
Jean Claude Junckier, President of the EU Commission, Brussel, Belgium
Washington Post, Washington D.C., USA
Associated Press, London, United Kingdom
Neue Zürcher Zeitung, Zurich, Switzerland
Suddedeutsche Zeitung, Munchen, Deutschland
Der Spiegel, Hamburg , Deutschland
Aktuality.sk, Bratislava, Slovakia
JUDr. Stefan Harabin, Judge of the highest Slovak court
Mlada Fronta Dnes, Prague, Czech Republic
Bezpečnostný Vybor NR SR, Bratislava, Slovakia
Staatsanwaltschaft Munchen I, Munchen , Deutschland
Europol, Den Haag, Netherland
Interpol, Lyon, France,
National Crime Agency, London, United Kingdom
Robert Fico, Leader of Slovakia Mafia, Bratislava, Slovakia

Von der Mafia geführter Staat und die Übernutzung der Versicherungskräfte,
Diesen Brief adressiere ich den Weltmedien, den Ermittlungsorganen, den Organisationen für die Unterstützung der Menschenrechten und den politischen Leadern. Nach dem Mord des slowakischen Journalist und seines Freudin, ist das meine Pflicht. Eine lange Zeit mache ich aufmerksam auf die Verbindung der Hochvorsteller der Staatmacht der slowakischen Republik zum organiesierten Verbrechen. Über das war ich vor acht Jahren das Opfer der brutalen Straftat – das Opfer der Entführung. Diese Tat organiesierte und machte Slowakische Informationsdienst (Slovenská informačný služba, weiter nur SIS), zum Befehl der Regierungsspitzen. Es ist lang bekannt, dass die SIS für die Privatzwecke misshandelt ist. Ich spreche über meinen Fall, aber niemmand in der Welt will das hören. Alle fürchten sich die breiten Nachwirkungen. Aus meiner Heimat musste ich flüchten, denn ich wahrscheinlich wie der ermordete Journalist geendet hätte. Er machte aufmerksam auf die Kausen, auf die auch ich aufmerksam mache. Diese ganze Sache ist nur sehr schwach zweckuntersucht.

Darum rufe ich Sie auf, alle die diese Wörter lesen, brechen Sie bitte das Schweigen und benutzen Sie die Möglichkeit, um die Mafiapraktiken in der Slowakei streng zu urteilen. Damit zeigen Sie direkt auf die Regierungsvorsteller der Staatmacht, die voll verantwortlich für die Mafiapraktiken sind. Es ist doch unmöglich, dass die Leute, die die Wahrheit sprechen und die auf die Verbrechen aufmerksam machen, entführt und ermördet werden!

Ich gebe Ihnen fünf Beilagen, über „Ermittlung“ meiner Entführung.
Zum Bewusst –
FBI Headquarter, Washington D.C. USA
Department of Justice, Washington D.C. USA
United Nation, New York, USA,
New York Times, New York, USA
Antonio Tajani, President of the European Parliament, Brussel, Belgium
Jean Claude Junckier, President of the EU Commission, Brussel, Belgium
Washington Post, Washington D.C., USA
Associated Press, London, United Kingdom
Neue Zürcher Zeitung, Zurich, Switzerland
Suddedeutsche Zeitung, Munchen, Deutschland
Der Spiegel, Hamburg , Deutschland
Aktuality.sk, Bratislava, Slovakia
JUDr. Stefan Harabin, Judge of the highest Slovak court
Mlada Fronta Dnes, Prague, Czech Republic
Bezpečnostný Vybor NR SR, Bratislava, Slovakia
Staatsanwaltschaft Munchen I, Munchen , Deutschland
Europol, Den Haag, Netherland
Interpol, Lyon, France,
National Crime Agency, London, United Kingdom
Robert Fico, Leader of Slovakia Mafia, Bratislava, Slovakia


MR. Lukas Gemza, victim of crime

List Lukasa Gemzu